תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

הרשמה לסמסטר אביב
סטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה (רשימת האזורים מופיעה באתר המעונות) -
ימלאו את הטופס מתאריך 1.11.2020 ועד 10.1.2021,
כולל סטודנטים שלמדו בעבר ומתחילים ללמוד בפקולטה אחרת או חוזרים לאותה פקולטה.
סטודנטים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה יירשמו מיד עם קבלתם לטכניון
ועד 10.1.2021 באתר רישום וקבלה או באתר:
http://newstud.technion.ac.il/
לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר המעונות. הבקשה תבוא לדיון על בסיס מקום פנוי.
סטודנטים ותיקים ימלאו טופס בקשה באתר המעונות. מועד הרישום: 1.1.2021 עד 10.1.2021.
סטודנטים שלא הגישו בקשה לסמסטר חורף, יירשמו במועדים אלה.
סטודנטים שהגישו בקשה לסמסטר חורף ומסיבה כלשהי לא קיבלו מעונות, או שקיבלו לסמסטר חורף בלבד,
ימלאו טופס "חידוש בקשה" בלבד ויישלחו לכתובת המייל המצויינת בטופס עצמו.
תאריכים
יציאה מהמעונות בתום סמסטר חורף תשפ"א עד - 14.3.2021
יום מעברים לקראת סמסטר אביב תשפ"א - 16.3.2021
כניסת דיירים חדשים למעונות לסמסטר אביב תשפ"א - 18.3.2021-17.3.2021